Dela

Svenska kvinnor mår allt sämre visar jämförande europeisk undersökning

En ny omfattande undersökning gjord bland kvinnor 16 till 59 år i sju västeuropeiska länder visar att kvinnor i Sverige rankar sitt välmående1 lägst. En förklaring till den låga självskattningen kan vara att svenska kvinnor uppger att de är allt mindre benägna att lyssna på sin kropps signaler och vid behov uppsöka läkarvård. Dessutom är antalet som uppger att de regelbundet går på medicinsk screening på nedåtgående i alla åldersgrupper.

Det självskattade välmåendet bland europeiska kvinnor skiljer sig åt sig på en rad områden. Bäst mår kvinnor i Portugal och Spanien, där 67% anger att deras generella välmående  är bra, vilket ligger på samma nivå som när undersökningen gjordes 2017. Lägst andel välmående kvinnor har vi enligt undersökningen i Sverige (59%), följt av Storbritannien (61%), vilka båda ligger under genomsnittet. Siffrorna indikerar även att välmåendet bland svenska kvinnor har sjunkit sedan 2017, då siffran låg på 61%.

Kvinnor i Sverige sticker även ut genom att vara mindre hälsomedvetna och mindre benägna att uppsöka läkare, en negativ trend som har vuxit sig starkare de senaste fem åren. Endast 45% av de svenska kvinnorna svarar att de inte tvekar att uppsöka läkare vid behov, att jämföra med 61% för samtliga europeiska kvinnor som har svarat på undersökningen.

I Sverige är antalet kvinnor som uppger att de regelbundet genomgår medicinsk screening (exempelvis mammografi och gynekologisk cellprovtagning) på nedåtgående i samtliga åldersgrupper, från 55% 2017 till 51% 2022. Det är ett trendbrott mot övriga Europa där antalet kvinnor som regelbundet går på medicinsk screening de senaste fem åren ökat från 54% till 56%. Samtidigt svarar 40% av de svenska kvinnorna att de vill genomgå screenings oftare än de gör idag.

  • Undersökningen sätter ljus på något mycket viktigt som vi har sett under lång tid, nämligen att svenska kvinnor i lägre grad söker medicinsk hjälp när de upplever sig ha besvär. Det kan vara en anledning till att de mår allt sämre i flera aspekter av sitt liv, som exempelvis inom sex och samlevnad. Välmående är ett begrepp som påverkas av flera faktorer, men vi ser att prioritering av sig själv genom ökad hälsomedvetenhet är ett viktigt steg mot ett bättre liv, säger Carina Sone, PR-chef på Gedeon Richter Nordics.

Familj och relationer stark påverkan

Den faktor som uppges påverka svenska kvinnors välmående mest är familjen, något som inte har förändrats nämnvärt sedan 2017 (23% 2022 respektive 24% 2017).

Alla parametrar relaterade till kärlek och sexliv, till exempel tillfredsställelse över sexliv, sexuell aktivitet och kärlek till sin partner, skattar svenska kvinnor lägre än kvinnor i de övriga länderna som ingår i undersökningen. Svenska kvinnor uppger bland annat i lägre grad att de är nöjda med sitt sexliv och att sexlivet är fortsatt lika aktivt efter barn. Samtidigt svarar de att deras sexliv idag är till mindre glädje för dem än för 5 år sedan.

Om undersökningen

Undersökningen är utförd av Kantar Hoffman på uppdrag av Gedeon Richter bland kvinnor i Portugal, Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland, Sverige, Storbritannien. Nationellt representativa data för kvinnor 16–59 år: 1 000 online-intervjuer per land under augusti 2022, intervjulängd ca 25 minuter. Metod och data är jämförbara med samma undersökning som genomfördes 2017.

  1. Generellt välmående baseras på faktorer såsom familj, ekonomisk stabilitet, karriär, balans mellan arbete-familj-fritid, sex och samlevnad och självförverkligande. I undersökningen har även jämförelser mellan olika hälsoaspekter gjorts, t ex livsstil, benägenhet att lyssna på kroppens signaler och att vid behov besöka läkare.

Om Gedeon Richter

Gedeon Richter, med huvudkontor i Ungern, är ett av Östeuropas största multinationella läkemedelsföretag med fler än 10 000 anställda. Verksamma med läkemedel och forskning inom gynekologi, centrala nervsystemet och hjärt- och kärlområdet uppgick omsättningen 2012 till 1,1 miljarder Euro. Genom köp av schweiziska PregLem och tyska Grünenthal kvinnohälsoprodukter expanderar bolaget i Västeuropa främst inom gynekologi. Det nordiska huvudkontoret finns i Stockholm.