Komprimerad integritetspolicy

English version

Allmänt

För oss på Gedeon Richter är din personliga integritet mycket viktig. Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. I vår roll som personuppgiftsansvarig ser vi därför till att tillämplig lagstiftning om skydd för dina uppgifter alltid följs.

Tillämpningsområde

Denna Integritetspolicy gäller för all Gedeon Richters användning av personuppgifter inom ramen för vår verksamhet i förhållande till dig som mottagare av marknadsföring från oss.

Insamlade personuppgifter

Den information vi samlar in om dig lämnar du huvudsakligen ifrån dig i samband med att du anmäler dig till något av våra utskick, event eller att du anmäler att du önskar mer information från oss.

För att förbättra våra webb- och apptjänster använder vi även cookies som kan innehålla personuppgifter. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookie notice.

Vår användning och delning

Vi på Gedeon Richter använder dina personuppgifter för att på bästa sätt kunna tillhandahålla dig de produkter och tjänster vi erbjuder. Dina personuppgifter används för följande syften:

  • För att marknadsföra våra produkter till dig som är vårdgivare eller förskrivare genom t.ex. utskick per post och e-post och event,
  • För att tillhandahålla, utveckla och förbättra vår hemsida,
  • För att tillhandahålla information till och kommunicera med dig som är representant för våra kunder och partners,
  • För att efterleva våra rättsliga skyldigheter, samt
  • För att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist.

Vi använder inte dina personuppgifter i något annat oförenligt syfte och sparar dem bara så länge som de är nödvändiga.

Vi kan i vissa fall komma att lämna ut dina personuppgifter till IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi använder om dig och vad vi gör med dem samt till viss kontroll över dina uppgifter. Du har därför rätt att i vissa fall få ut dina uppgifter eller att få dem rättade, raderade, blockerade eller flyttade. Du har även rätt att invända mot vissa typer av användning av dina uppgifter eller återkalla ditt samtycke till att de används. Om du tycker att vi använt dina uppgifter på ett otillåtet sätt har du alltid rätt att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Om du vill veta mer om dina rättigheter kan du läsa mer i vår fullständiga Integritetspolicy.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter kan du kontakta oss på följande sätt:

Gedeon Richter, org.nr. 556890-1663
Postadress: Barnhusgatan 22, 5 tr, 111 23 Stockholm Sweden
Besöksadress: Barnhusgatan 22, 5 tr, 111 23 Stockholm Sweden

E-post: [email protected]
Telefon: +46 8 611 24 00
Webbplats: https://www.gedeonrichter.se/

1. Allmänt

1.1 Gedeon Richter Nordics AB, org.nr. 556890-1663 (”Gedeon Richter”) respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1.2 För att kunna tillhandahålla vår hemsida, marknadsföring m.m. åt dig måste vi använda personuppgifter om dig. Denna Integritetspolicy gäller dig som föreskrivande vårdpersonal eller allmänhet, när vi exempelvis tillhandahåller marknadsföring till dig eller när du besöker vår hemsida.

2. Personuppgiftsansvarig

Gedeon Richter är personuppgiftsansvarig för användningen av dina personuppgifter och ansvarar för att användningen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du finner kontaktuppgifter till oss längst ned i denna Integritetspolicy.

3. Vår användning av dina personuppgifter

Vi använder därför dina personuppgifter för följande syften:

  • För att marknadsföra våra produkter till dig som är vårdgivare eller förskrivare genom t.ex. utskick per post och e-post och event,
  • För att tillhandahålla, utveckla och förbättra vår hemsida,
  • För att tillhandahålla information till och kommunicera med dig som är representant för våra kunder och partners,
  • För att efterleva våra rättsliga skyldigheter, samt
  • För att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist.

I nedanstående tabeller får du mer information om bl.a. varför vi använder dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi sparar för att uppnås de ändamålen och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

Syften

 

För att marknadsföra våra produkter till dig som är vårdgivare eller förskrivare genom t.ex. utskick per post och e-post och event

 

Vad vi gör

Om du är vårdgivare eller förskrivare använder vi dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla dig marknadsföring, exempelvis för att göra utskick till dig om våra produkter och aktiviteter per post och e-post samt bjuda in dig till event.

Inom ramen för detta ändamål kan vi komma att sortera dina personuppgifter i olika segment, t.ex. baserat på intresseområden, kontaktpunkter, vilka aktiviteter du deltar i eller var du befinner dig i vår kundresa, för att kunna  ge dig anpassad och relevant marknadsföring.

Personuppgifter

Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifter relaterade till din roll som vårdgivare eller förskrivare så som arbetsgivare och titel.

Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår webbplats, hur länge besöket varade och vilka videos du sett.

Demografiska uppgifter såsom stad, land och språk.

Uppgifter om din enhet såsom vilken enhet du använder, användar-ID och webbläsare.

Laglig grund

Ditt samtycke. Notera att du när som helst har rätt att återkalla ditt samtycke enligt avsnitt 8.4 nedan.

Intresseavvägning, i de fall vi fått tillgång till dina personuppgifter genom en samarbetspartner, vi fortsätter dock endast att behandla dessa efter att du lämnat ditt samtycke. Detta då vi bedömer att vårt intresse av att tillhandahålla dig marknadsföring överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter, särskilt då vi endast gör detta vid ett tillfälle och endast fortsätter tillhandahålla dig marknadsföring om du bekräftat att du önskar det.

Lagringstid

Vi behandlar dina personuppgifter så länge vi tillhandahåller marknadsföring till dig. Du kan genom att tacka nej till utskick, så kallad opt-out, när som helst sluta ta emot utskick från oss, och vi kommer i så fall att radera dina personuppgifter.

Vi går årligen igenom våra kundregister och tar bort dina personuppgifter om det visar sig att du är inaktiv, inte längre arbetar hos vårdgivaren eller liknande.

För att tillhandahålla, utveckla och förbättra vår hemsida

 

Vad vi gör

Om du besöker vår hemsida och samtycker till vår användning av cookies för detta ändamål så behandlar vi dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra vår hemsida.

[Vi vill att du som besökare ska få bästa möjliga upplevelse av vår hemsida och den information som du kan ta del av där, att den är relevant och intressant för dig som besökare. Uppgifterna samlas in i ett analytiskt syfte.]

Personuppgifter

Surfvanor och besökshistorik såsom vilka sidor du besökt på vår webbplats, hur länge besöket varade och vilka videos du sett.

Demografiska uppgifter såsom stad, land och språk.

Uppgifter om din enhet såsom vilken enhet du använder, användar-ID och webbläsare.

Laglig grund

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att tillhandahålla, utveckla och förbättra vår hemsida överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter

Ditt samtycke, vid användande av cookies som inte är strikt nödvändiga för hemsidans funktion. Notera att du när som helst har rätt att återkalla ditt samtycke enligt avsnitt 8.4 nedan. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookie notice.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter i max 2 år.

 

För att tillhandahålla information till och kommunicera med dig som är representant för våra kunder och partners

 

Vad vi gör

Om du är representant för någon av våra kunder eller partners behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig, inom ramen för vår verksamhet. Det kan vara exempelvis för att skicka information om våra produkter, som inte utgör marknadsföring, och kommunicera med dig via till exempel e-post.

Personuppgifter

Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifter relaterade till din roll som vårdgivare eller förskrivare så som arbetsgivare och titel.

Laglig grund

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att tillhandahålla information till, och kommunicera med, dig som representant för våra kunder och partners överväger ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter under den tid vi har ett avtals- eller annat affärsförhållande med den kund eller partner du är representant för, och det fortsatt är nödvändigt för oss att ha kontakt med dig.

Dina personuppgifter och kommunikation med dig per e-post gallras efter 3 år från det att affärsförhållandet upphört

För att efterleva våra rättsliga skyldigheter

 

Vad vi gör

Gedeon Richter kan behöva behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, exempelvis krav som följer av läkemedelslagen (2015:325) och Läkemedelsverkets föreskrifter

Personuppgifter

Alla de kategorier av personuppgifter som anges i detta avsnitt 3.

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lagstiftning.

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas enbart under den tid som krävs enligt tillämplig lagstiftning, exempelvis 7 år enligt Bokförings- och skattelagstiftning.

För att tillvarata våra rättsliga intressen vid en tvist

 

Vad vi gör

Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättsliga intressen i händelse av en tvist, såsom för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Personuppgifter

Alla de kategorier av personuppgifter som anges i avsnitt 3.

Laglig grund

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på Gedeon Richters berättigade intresse då vi bedömer att vårt intresse av att skydda våra intressen i händelse av tvist väger tyngre än ditt intresse av skydd för personuppgifterna.

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata våra rättsliga intressen i händelse av en tvist. Till exempel under den tid tvisten pågår, innan den är slutligt avgjord.

4. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de syften vi behandlar uppgifterna för enligt denna Integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backup-er. I tabellerna direkt ovanför (under avsnitt 3) specificerar vi hur länge vi sparar personuppgifter om dig för olika syften.

5. Varifrån samlar vi in dina personuppgifter

5.1 De personuppgifter vi använder om dig kommer huvudsakligen ifrån dig i samband med att du anmäler dig till något av våra utskick, event eller att du anmäler att du önskar mer information från oss.

5.2 Utöver de uppgifter vi hämtar in från dig kan vi även komma att hämta in gemensamma kontaktuppgifter, såsom mailadress till en arbetsgrupp, från våra samarbetspartners. Uppgifterna inhämtas för utskick relaterade till din roll som vårdgivare eller förskrivare.

5.3 Personuppgifter vi samlat in från våra samarbetspartners behåller vi endast om du godkänt att ta del av utskick från oss.

6. Automatiserat beslutsfattande

Vi använder oss inte av automatiska processer för att fatta beslut som i betydande grad påverkar dig.

7. Vem lämnar vi ut dina personuppgifter till?

7.1 Gedeon Richter kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster. Vi kan i vissa fall också behöva lämna ut uppgifter på begäran av myndigheter. I tabellen nedan specificerar vi vilka tredje parter vi kan lämna ut dina personuppgifter till, samt vilka kategorier av personuppgifter som kan komma att lämnas ut till respektive tredje part.

Mottagare Kategorier av personuppgifter
HubSpot Inc. Kontaktuppgifter, namn, mail, jobbtitel, arbetsplats
MedMind AB Kontaktuppgifter, namn, mail, jobbtitel, arbetsplats
Media-Soft inc. Kontaktuppgifter, namn, mail, jobbtitel, arbetsplats
Google Inc.
– Youtube
– Analytics
Land, stad, språk, region, enhet, plattform, unikt användar ID vilka videos du sett på vår sajt, Video player preferens
Matomo Land, stad, språk, region, enhet, plattform, unikt användar ID vilka videos du sett på vår sajt, Video player preferens
Microsoft Ireland Operations Ltd (“Microsoft”)
– Teams,
– SharePoint/Molntjänster,
– Outlook
Kontaktuppgifter, namn, mail, jobbtitel, arbetsplats
Läkemedelsverket Kontaktuppgifter, namn, mail, jobbtitel, arbetsplats

 

7.2 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

8. Var använder vi dina personuppgifter?

8.1 Gedeon Richter strävar efter att alltid bara behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall kan vi komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något sådant land kommer vi att se till att personuppgifterna fortsätter att vara skyddade och att överföringen sker på ett lagligt sätt.

8.2 Vid överföringar till ett land utanför EU/EES som inte säkerställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter använder vi oss av de överföringsmekanismer som anges nedan, där vi också specificerar till vilka länder vi överför personuppgifter.

Land utanför EU/EES Överföringsmekanism
USA EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

 

8.3 För mer information om laglig grund för en specifik överföring, eller för att få del av en kopia av relevant dokumentation angående vilka säkerhetsåtgärder som vidtagits för överföringen, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 13 nedan.

9. Dina rättigheter

9.1. Vårt ansvar för dina rättigheter

9.1.1. Gedeon Richter ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter används i enlighet med lag och att dina rättigheter får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill använda dig av dina rättigheter. Du finner våra kontaktuppgifter längst ner i denna Integritetspolicy.

9.1.2. Gedeon Richter är skyldig att besvara din begäran om att utöva dina rättigheter inom en månad från att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med två månader till. Om vi anser att vi inte kan göra det du vill att vi ska göra är vi skyldiga att senast inom en månad från det att vi tog emot din begäran meddela dig varför vi inte kan göra det du vill att vi ska göra och informera dig om att du har rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten.

9.1.3. All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd, eller vägra att tillmötesgå din begäran.

9.2. Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

9.2.1. Du har rätt att av Gedeon Richter begära

a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över vår användning av dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi använder. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, t.ex. via e-post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.

b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare uppgifter om något relevant saknas.

c) Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi använder dem. Godtagbara skäl för vår fortsatta behandling av dina personuppgifter kan vara:

(i) för att vi ska efterleva en rättslig skyldighet,
(ii) för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål,
(iii) för att fastställa, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

Radering enligt ovan ska därför ske om ingen av omständigheterna ovan föreligger och om:

(iv) personuppgifterna inte längre behövs för det syfte vi samlade in dem,
(v) vi använder dina uppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,
(vi) du invänder mot vår användning av dina uppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har viktiga intressen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter,
(vii) vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt,
(viii) vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna, eller

Det kan dock finnas krav i lag eller andra starkt vägande skäl som gör att vi inte omedelbart kan radera dina personuppgifter. Vi kommer då att sluta använda dina personuppgifter för andra syften än att följa lagstiftningen eller som inte är nödvändig av något annat starkt vägande skäl.

d) Begränsning av användning. Det innebär att vi tillfälligt begränsar användningen av dina personuppgifter samt att vi måste informera dig innan begränsningen av behandlingen avslutas.  Du har rätt att begära begränsning när:

(i) du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 9.2.1 b), under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet,
(ii) användningen är olaglig och du inte vill att uppgifterna raderas,
(iii) vi som personuppgiftsansvariga inte längre behöver behandla personuppgifterna för våra ändamål med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller
(iv) du har invänt mot användning enligt punkt 9.3.1, i väntan på kontroll om våra berättigade skälv överväger dina berättigade skäl.

9.2.2. Vi på Gedeon Richter kommer att vidta alla rimliga åtgärder vi kan för att underrätta alla som tagit emot personuppgifter enligt avsnitt 7 ovan om vi rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi att informera dig om vilka vi lämnat ut personuppgifter till.

9.3. Din rätt att invända mot användning

9.3.1. Du har rätt att invända mot sådan användning av dina personuppgifter som vi gör med stöd av en intresseavvägning eller av allmänt intresse (se avsnitt 3 ovan). Om du invänder mot sådan användning kommer vi enbart att fortsätta användningen om vi har viktiga skäl till att fortsätta användningen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om fortsatt behandling är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

9.3.2. Om du inte vill att Gedeon Richter använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan användning genom att höra av dig till oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att använda personuppgifterna i detta marknadsföringssyfte.

9.4. Din rätt att återkalla samtycke

För den användning där vi använder ditt samtycke som laglig grund (se avsnitt 3 ovan där vi specificerar vilka lagliga grunder vi har för vår behandling) kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter längst ned i denna Integritetspolicy.

9.5. Din rätt till dataportabilitet

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att få ut en del av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att det är tekniskt möjligt. Du har endast rätt till dataportabilitet när användningen av dina personuppgifter är automatiserad och vi grundar vår användning på ditt samtycke eller på ett avtal mellan dig och oss.

9.6. Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår användning av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

10. Vi skyddar dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Gedeon Richter har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

11. Cookies

Vi på Gedeon Richter använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies bland annat för att förenkla och anpassa våra webb- och apptjänster. I vår cookie-policy förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra för våra cookies. Du hittar policyn här.

12. Förändringar av denna integritetspolicy

Gedeon Richter har rätt att när som helst ändra denna Integritetspolicy. När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få tydlig information om ändringarna och vad de innebär för dig innan de börjar gälla. Om vi behöver ditt samtycke för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig och du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med oss innan villkoren träder ikraft.

13. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss på Gedeon Richter om du har några frågor om denna Integritetspolicy, vår användning av dina personuppgifter eller om du vill använda dig av dina rättigheter.

Gedeon Richter, org.nr. 556890-1663
Postadress: Barnhusgatan 22, 5 tr, 111 23 Stockholm Sweden
Besöksadress: Barnhusgatan 22, 5 tr, 111 23 Stockholm Sweden

E-post: [email protected]
Telefon: +46 8 611 24 00
Webbplats: https://www.gedeonrichter.se/